REGULAMENT CONCURS

Vertical Step Maraton este o competitie privata ce se adreseaza preponderent adultilor si care se desfasoara dupa un regulament propriu, stabilit de catre organizatori si facut public pe site-ul evenimentului.

CATEGORII

La categoria OPEN poate participa oricine doreste si considera ca are nivelul adecvat pentru aceasta categorie, indiferent de varsta. Minorii pot participa la această categorie în baza depunerii fișei de securitate și a adeverinței pentru minori si respectând cu strictețe regulamentul de concurs.
Categoria ROOKIE se adreseaza cataratorilor adulti amatori (peste 18 ani) – incepatori.
Categoria JUNIORI se adreseaza minorilor care doresc să participe la concurs, pe traseele și în intervalul orar destinat celor de la categoria rookie. Acestia vor constitui categorie separata pentru care se va realiza un clasament separat. Pentru categoria JUNIORI se oferă doar diplome, în baza clasamentului.
Inscrierea intr-una din aceste categorii este decizia fiecaruia, dar organizatorii isi rezerva dreptul de a nu accepta inscrierea unor participanti intr-o anumita categorie daca este evident faptul ca nu se respecta paragrafele anterioare.

SERII
Participantii de la fiecare categorie vor fi impartiti in doua serii. Categoriile Open Fete si Open Baieti vor evolua impreuna in cadrul seriilor aferente, la fel si categoriile Rookie Fete si Rookie Baieti.

PROBE de CONCURS

Pentru fiecare categorie in parte, proba de bouldering si cea de escalada se vor desfasura in zile diferite, iar participantii vor fi impartiti in doua serii. Pentru OPEN proba de boulder se va desfasura in ziua 1 si proba de escalada in ziua 2, iar pentru ROOKIE proba de boulder se va desfasura in ziua 2 si proba de escalada in ziua 1.

EVIDENTA TRASEELOR REALIZATE
Fiecare participant va primi un numar si un cartonas cu traseele aferente categoriei din care face parte, atat la boulder cat si la escalada. Purtarea numerelor de concurs este obligatorie pe intreaga durata a participarii la competitie, atat in prima, cat si in a doua zi. Cartonasele vor avea culori diferite pentru fiecare categorie. Cartonasul va fi folosit pe parcursul ambelor zile de concurs. Cartonasele se vor preda la finalul primei zile de concurs si vor fi ridicate din nou a doua zi. Nepredarea cartonaselor conduce la excluderea din clasament a concurentului. Cartonasele de concurs vor fi predate si ridicate personal de catre participanti la secretariatul concursului, in baza semnaturii personale. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea acestora, in cazul in care semnatura participantului nu exista.

PROBA DE BOULDER
Calificari

Finala

PROBA DE ESCALADA
Calificari

Finala

PENALIZARI

DESCALIFICARI (se aplica probei aferente):

REALIZAREA CLASAMENTELOR

CONTESTATII

TAXE de PARTICIPARE

Taxa de participare se achită numerar, la fata locului (in ziua competitiei – la secretariatul de concurs) si este obligatorie plata acesteia pentru validarea inscrierii.

Participantii nu sunt obligati sa puncteze in clasament, insa aceasta nu ii scuteste de obligativitatea de a se inscrie si a plati taxa de participare.
Nu este obligatorie participarea la ambele probe (bouldering  & escalada), dar taxa de participare va fi aceeasi.

AVERTISMENT
Practicarea escaladei sportive si a boulderingului implica o serie de riscuri care pot conduce la accidentari diverse, vatamare corporala grava sau moarte. Necunoasterea, nerespectarea sau ignorarea normelor de securitate si a tehnicilor de siguranta specifice acestui sport, pot conduce la accidente cu urmari deosebit de grave pentru cei implicati. Participantii la Vertical Step Maraton care au implinit varsta de 18 ani, isi asuma pe propria raspundere aceste riscuri pe toata durata desfasurarii acestui eveniment si sunt responsabili in totalitate de orice accident si urmarile acestuia, in care pot fi implicati (indiferent daca a fost provocat de catre ei sau nu).
In cazul minorilor, participarea le este permisa doar cu acordul scris al parintilor sau tutorelui legal si sub supravegherea acestora sau a unui antrenor/instructor imputernicit de catre acestia. Intreaga responsabilitate pentru siguranta minorilor pe durata desfasurarii Vertical Step Maraton revine in totalitate parintelui /tutorelui legal sau antrenorului/instructorului insotitor.
Alegerea coechipierului in cadrul sectiunii de escalada (cel care asigura cataratorul) este la latitudinea fiecarui participant. Atat cel care se catara, cat si cel care asigura, sunt singurii responsabili de eventualele incidente care pot aparea.
Pe durata competitiei, prizele de escalada se pot invarti (datorita fortei cu care sunt solicitate) sau rupe (datorita unor defecte de fabricatie). Organizatorii nu sunt responsabili pentru astfel de incidente si urmarile acestora (accidentarea, ranirea sau moartea celor implicati). Toate echipamentele, materialele sau prizele de escalada utilizate in sala de escalada Vertical Spirit, inclusiv in cadrul Vertical Step Maraton sunt achizitionate de la producatori atestati si utilizate cu respectarea normelor de siguranta si reglementarilor in vigoare.COMPETITION RULES

Vertical Step Maraton is a private competition for adults, which is organized according to its own rules, set by the organizers and made public on the event's website.

CATEGORIES

OPEN category can be attended by anyone who wants and believes he has the right level for this category. The minor athletes can join this category only be filling the “Minor Agreement Declaration”.
The ROOKIE category addresses to beginner adult climbers (over 18 years old).
The JUNIORS category addresses to minor athletes who wants to compete in the same time and on the same routes as Rookie’s, with the mention that their evolution will be considered in a separate ranking. For this category only diplomas are awarded as prizes.
Enrolling in one of these categories is a personal decision, but the organizers reserve the right not to accept the registration of a participant in a particular category, if it is obvious that the participant does not meet the previous paragraph.

SERIES
The participants will be divided into two series for each category. Categories Open Boys & Open Girls will compete toghter, as well as categories Rookie Boys & Rookie Girls.

COMPETITION SECTIONS

For each category, bouldering and sport climbing will be held on different days and the participants will be divided into two series. For OPEN, bouldering will be run on Day 1 and sport climbing on Day 2 and for ROOKIE bouldering will be run on Day 2 and sport climbing on Day 1.

ROUTES EVIDENCE
Each participant will receive a number and a card with routes related to his category which includes both - bouldering and lead routes. Wearing contest numbers is mandatory for the entire duration of the competition, both in the first and the second day. Competing is not allowed without wearing these numbers. Cards will have different colors for each category. This card will be used during both contest days. Cards will be delivered at the end of the first day of competition and will be raised again the next day. Nondelivery cards lead to the competitor’s exclusion from the rankings. Cards will be deliverd and picked up personally by participants to the contest secretariat, based on the signature. Organizers do not assume responsibility for their loss, if the participant's signature does not exist.

BOULDERING
Qualification

Final

LEAD CLIMBING
Qualifications

Finals

PENALTIES

DISQALIFICATIONS (applicable to the related section)

RANKINGS

APPEALS

REGISTRATION FEE

The registration fee will be paid cash, on site and it is compulsory to complete the registration. Participation in both sections isn’t mandatory, but the participation fee will be the same.

!!! WARNING !!!
Sport climbing and bouldering  involves taking risks, if climbers do not know, do not respect or ignore safety rules specific to this sport and how to belay or climb in lead. Participants at this event who have reached age 18 have to assume these risks. For the minors, the participation is allowed only with their parents consent or a legal supervisor, under the supervision of a coach authorized by them. The choice of the  climbing belayer is up to each participant. The one who climbs, and the one who belays  are solely responsible for any incidents that may occur.