English version here

REGULAMENT CONCURS

Vertical Step Maraton este o competitie privata ce se adreseaza preponderent adultilor si care se desfasoara dupa un regulament propriu, stabilit de catre organizatori si facut public pe site-ul evenimentului.

CATEGORII

La categoria OPEN poate participa oricine doreste si considera ca are nivelul adecvat pentru aceasta categorie. Categoria ROOKIE se adreseaza cataratorilor adulti amatori – incepatori. Participarea copiilor si juniorilor sportivi la aceasta categorie este permisa, cu mentiunea evolutia lor nu va fi luata in considerare in clasament.
Inscrierea intr-una din aceste categorii este decizia fiecaruia, dar organizatorii isi rezerva dreptul de a nu accepta inscrierea unor participanti intr-o anumita categorie daca este evident faptul ca nu se respecta paragrafele anterioare.

SERII
Participantii de la fiecare categorie vor fi impartiti in doua serii. Categoriile Open Fete si Open Baieti vor evolua impreuna in cadrul seriilor aferente, la fel si categoriile Rookie Fete si Rookie Baieti.

PROBE de CONCURS

Pentru fiecare categorie in parte, proba de bouldering si cea de escalada se vor desfasura in zile diferite, iar participantii vor fi impartiti in doua serii. Pentru OPEN proba de boulder se va desfasura in ziua 1 si proba de escalada in ziua 2, iar pentru ROOKIE proba de boulder se va desfasura in ziua 2 si proba de escalada in ziua 1.

EVIDENTA TRASEELOR REALIZATE
Fiecare participant va primi un numar si un cartonas cu traseele aferente categoriei din care face parte, atat la boulder cat si la escalada. Cartonasele vor avea culori diferite pentru fiecare categorie. Cartonasul va fi folosit pe parcursul ambelor zile de concurs. Cartonasele se vor preda la finalul primei zile de concurs si vor fi ridicate din nou a doua zi. Nepredarea cartonaselor conduce la excluderea din clasament a concurentului. Cartonasele de consurs vor fi predate si ridicate personal de catre participanti la secretariatul concursului, in baza semnaturii. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea acestora, in cazul in care semnatura participantului nu exista.

PROBA DE BOULDER
Calificari

Finala

PROBA DE ESCALADA
Calificari

Finala

PENALIZARI

DESCALIFICARI (se aplica probei aferente):

REALIZAREA CLASAMENTELOR

CONTESTATII

TAXA de PARTICIPARE

Participantii nu sunt obligati sa puncteze in clasament, insa aceasta nu ii scuteste de obligativitatea de a se inscrie si a plati taxa de participare.
Nu este obligatorie participarea la ambele probe (bouldering  & escalada), dar taxa de participare va fi aceeasi.

!!! AVERTISMENT !!!
Practicarea escaladei sportive si a boulderingului presupune asumarea unor riscuri, in cazul in care practicantii nu cunosc, nu respecta sau ignora normele de securitate specifice acestui sport si modalitatea de asigurare a coechipierului  sau de parcurgere a traseelor de escalada sportiva in maniera cap de coarda. Participantii la acest eveniment care au implinit varsta de 18 ani isi asuma pe propria raspundere aceste riscuri. In cazul minorilor, participarea este permisa doar cu acordul scris al parintilor sau tutorelui legal si sub supravegherea acestora sau a unui antrenor imputernicit de catre acestia. Alegerea coechipierului in cadrul sectiunii de escalada (cel care asigura cataratorul) este la latitudinea fiecarui participant. Atat cel care se catara, cat si cel care asigura, sunt singurii responsabili de eventualele incidente care pot aparea.COMPETITION RULES

Vertical Step Maraton is a private competition for adults, which is organized according to its own rules, set by the organizers and made public on the event's website.

CATEGORIES

OPEN category can be attended by anyone who wants and believes he has the right level for this category. The ROOKIE category addresses to beginner climbers (adults). The participation of children and junior athletes in this category is allowed for their own competition experience, with the mention that their evolution will not be considered in the ranking.
Enrolling in one of these categories is the decision of anyone but the organizers reserve the right not to accept registration of participants in a particular category if it is obvious that the participant that does not meet the previous paragraph.

SERIES
The participants will be divided into two series for each category. Categories Open Boys & Open Girls will compete toghter, as well as categories Rookie Boys & Rookie Girls.

COMPETITION SECTIONS

For each category, bouldering and sport climbing will be held on different days and the participants will be divided into two series. For OPEN, bouldering will be run on Day 1 and sport climbing on Day 2 and for ROOKIE bouldering will be run on Day 2 and sport climbing on Day 1.

ROUTES EVIDENCE
Each participant will receive a number and a card with routes related to his category which includes both - bouldering and lead routes. Cards will have different colors for each category. This card will be used during both contest days. Cards will be delivered at the end of the first day of competition and will be raised again the next day. Nondelivery cards lead to the competitor’s exclusion from the rankings. Cards will be deliverd and picked up personally by participants to the contest secretariat, based on the signature. Organizers do not assume responsibility for their loss, if the participant's signature does not exist.

BOULDERING
Qualification

Final

SPORT CLIMBING
Qualifications

Finals

PENALTIES

DISQALIFICATIONS (applicable to the related section)

RANKINGS

APPEALS

PARTICIPATION FEE

Participation in both sections isn’t mandatory, but the participation fee will be the same.

!!! WARNING !!!
Sport climbing and bouldering  involves taking risks, if practitioners do not know, do not respect or ignore safety rules specific to this sport and how to belay or climb in lead. Participants at this event who have reached age 18 can assume these risks. For the minors, the participation is allowed only with their parents consent or a legal supervisor, under the supervision of a coach authorized by them. The choice of the  climbing belayer is up to each participant. The one who climbs, and the one who belays  are solely responsible for any incidents that may occur.